Zápis z  jednání plánovací skupiny pověřené farností na faře dne 20.3. 2018

·       Definici „salesiánského delegáta“, o kterém mluvíme, můžeme ilustrovat na příkladech delegáta pro SHM (Salesiánského hnutí mládeže) nebo pro ASC (Sdružení salesiánů spolupracovníků):

o   Členové SHM:

§  Jsou s ním ve spojení (je dobré se aspoň 2x ročně sejít, udělat si duchovní cvičení, apod.)

§  Bývá přítomen na školení vedoucích.

§  Je možné se s ním naladit na salesiánského ducha.

§  Nemusí se akcí zúčastňovat (nebo určitě ne všech).

§  Ale může poskytovat určitou duchovní podporu (support).

o   Členové ASC:

§  Každé místní společenství mívá setkání každý měsíc a delegát bývá přítomen.

§  Probírají se různá témata podle formačního plánu.

§  Delegát přináší a hlídá salesiánský pohled.

o   Salesiánský delegát není to samé, co Administrátor farnosti; delegát bude podporovat ASC a SHM a prostřednictvím jich pak třeba i farnost.

o   Salesiánského delegáta dostaneme nejspíš prostřednictvím SHM či ASC. Delegáta čistě pro farnost jako takovou spíše nedostaneme.

o   Delegát může být členem PARAFY, protože SHM a ASC jsou ve farnosti přítomni a mají tak právo mít v PARAFĚ delegáta.

 

·       Rekapitulace úkolů z minula (měly být splněny do poloviny března):

a.     Praxe Jaboku – ověřit informaci, že o to není zájem. Pavel Herian; zatím plichta („co bude dřív“)

b.     Příměstská škola v přírodě – podporuje to MŠMT? Vlasta Rybánska; MŠMT nepodporuje

c.      Skautský oddíl – kdo ho může založit a jak? Otázka oddílu v DP pod střediskem HP – Jirka Cerman; pro skauty z Horních Počernic je to problém pro špatné spojení MHD mezi DP a HP; není ani zájem ústředí o prostory. Podle informací z HP je v DP a okolí nouze o vedoucí.

d.     Přípravy na manželství – průzkum poptávky Martin Šíla; poptávka je – ale jsou potřeba dva nebo tři manželské páry, které by do toho šly. Klientelu nám pak někdo zajistí; manželské páry nám někdo „vyškolí“.

e.     Zjistit, jak by vadily hudební nástroje – Marcela Krňávková, Draha Kráčmarová – zatím neproběhlo; nájemní smlouva? Nájem delší než 1 rok – kromě souhlasu administrátora je nutný i souhlas zřizovatele, tzn. Arcibiskupství pražského!

f.       Prohloubení stávajících aktivit, i jako důvod pro Salesiány k poskytnutí delegáta – pracovní podskupina – Pavel Herian, Mirek Bulla

                                                    i.     Delegáta mít budeme určitě jako SHM a ASC; můžeme lobbovat, aby za něco stál.

                                                  ii.     Jako farnosti nám salesiáni delegáta těžko dají (chtějí něco, co je v podstatě nereálné).

                                                 iii.     Prohloubení aktivit zaměříme na aktivity SHM; je nutné dostat SHM do podvědomí veřejnosti.

g.      Webové stránky farnosti:

                                                    i.     dotazník:

1.     vytyčení obsahu

2.     co chce lid

3.     co chceme my, aby to vyhovovalo pro propagaci farnosti např. i vůči arcibiskupství

                                                  ii.     výsledky ankety prezentoval Standa Čihák

                                                 iii.     pastorační rada => zřízení mediální rady (snad se to chystá)

 

·       Nové úkoly (řekněme do příští schůzky naší skupiny, tzn. do 17. dubna 2018):

o   Oslovit manželské páry, zda by měly zájem o to připravovat snoubence na manželství; Martin Šíla připraví text do ohlášek.

o   Oslovení Provinciála pro získání delegáta SHM a ASC, který by za něco stál a který by nebyl moc daleko; Pavel Herian (až k tomu dojde, bude mít Pavel konkrétnější informace); snad jsem to pochopil a zapsal si správně.

o   Připravit Leovi papír pro jednání s generálním vikářem, které proběhne 11. dubna – Jirka Cerman (papír by měl být k dispozici, řekněme, nejpozději v pondělí 9. dubna):

§  co funguje

§  co by mohlo fungovat

§  jaké máme obavy

§  chceme i nadále užívat faru tak, jak jsme zvyklí

 

·       Dále byly představeny další detaily námi preferované aktivity – „Hudební školy – eko-střediska“:

o   „Hudební škola – eko-středisko“ jako ekonomický přínos pro fungování fary.

o   „Hudební škola – eko-středisko“ jako navázání kontaktu a zlepšení vztahu s obcí.

o   Učitelé a ekonomické záležitosti – záleží na velikosti nájmu, protože:

§  To musí být ekonomicky schůdné pro širokou veřejnost – cena by neměla být přes 250,- Kč / hod.

§  Je otázka, zda tato cena je opravdu ekonomicky schůdná pro „obyčejné lidi“, jakkoli je tato cena nižší, než cena u konkurenční hudební školy Pavla Hokra…

o   Pokud bude Draha znát velikost nájmu, může udělat ekonomickou kalkulaci:

§  oslovení starosty pro získání příspěvku obce

§  zjištění/zajištění grantů

o   Strop nájmu jsme předběžně stanovili na 100 tis. Kč ročně, ale dá se o tom jednat. Třeba nám bude stát za to pronajmout prostory i za nižší cenu (teoreticky za korunu).

o   Právní subjektivita: jako nejvhodnější se zatím jeví „spolek“:

§  nájemní smlouva směrem nahoru (farnost)

§  nájemní smlouvy event. i směrem dolů (další subjekt v podnájmu)

§  hudební škola přímo v rámci spolku

§  stanovy, statutární orgán

§  hudební vystoupení pro obec

o   Pohled současného administrátora – Lea:

§  Fara je potřeba ale také pro vyučování náboženství, přípravy snoubenců, apod.!!!

§  Otázka souhlasu budoucího (nového) administrátora – teoreticky může všechny rozběhnuté aktivity „zaříznout“.

o   Souhlas s aktivitami je potřeba:

§  Od administrátora (od Lea). Ten svůj souhlas kromě svého pohledu podmíní logicky rovněž souhlasem komunity a názorem Ekonomické rady farnosti na doporučení Pastorační rady farnosti.

§  Jeho souhlas je v některých případech podmíněn souhlasem zřizovatele – tedy Arcibiskupství pražského:

·       „U nájemní smlouvy k nemovitosti na dobu delší 1 roku a k movité věci, jejíž pořizovací cena přesahuje 100.000,- Kč, dále u smlouvy, dohody nebo jiného právního úkonu, včetně smlouvy o budoucí smlouvě, dohody o doplnění obsahu smlouvy, jiné dohody o doplnění obsahu smlouvy a jednostranného právního úkonu, a) jejichž předmětem je zatěžování majetku, nebo vzdání se práva, úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitým věcem, nebo b) jejichž předmětem je úplatný nebo bezúplatný převod či přechod vlastnictví k movitým věcem, nebo jiným majetkovým hodnotám, jejichž cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo c) jejichž předmětem je vznik závazku, jehož cena či hodnota plnění přesahuje částku 100.000,- Kč, nebo d) k úkonům, které zakládají účast v jiných subjektech, ručení nebo solidární závazek. Zřizovatel udělí souhlas k danému právnímu úkonu vždy písemně, a to obvykle tak, že k vyjádření souhlasu na listině o právním úkonu připojí podpis statutárního orgánu s vyznačením funkce a názvu zřizovatele. Zřizovatel může souhlas k danému právnímu úkonu udělit i na samostatné listině a dále rovněž pro vymezený okruh jednání.“

o   A ještě se přihlásil Jean Paul s výtvarným seminářem, ale někteří to vnímají jako legraci. Já nevím, nakolik to myslel Jean vážně. Podle mě už na to nebude na faře prostor. Ale prodiskutovat to klidně můžeme.

 

·       Časový rozvrh nejbližších aktivit:

o   Předběžný souhlas administrátora s diskutovanými aktivitami (hudební škola, ekofarma, výtvarný seminář): co nejdřív (před schůzkou o časově-prostorovém rozvrhu)

§  (Případný souhlas bude každopádně podmíněný tím, že se v prostorách fary se všemi aktivitami časově srovnáme.)

o   Schůzka o časově-prostorovém rozvrhu (5. dubna ve 14:00 hodin na faře):

§  Marcela

§  Leo

§  Vlasta

§  Draha

§  (Jean)

o   Návštěva generálního vikáře (jednání s Leem): 11. dubna

o   Příští schůzka pracovní skupiny:      17. dubna od 19:00 na faře – všichni jste zváni.

o   PARAFA:                                            19. dubna od 19:00 na faře

 

 

Výhledy fungování duchovní správy a administrace farnosti po odchodu salesiánů z Dolních Počernic jsou podrobně popsány v listu sepsané J. Cermanem výhledy fungování duchovní správy a další aktuální list s datem 14.1. a přehledem všeho, co bylo sepsáno o aktivitách ve farnosti výhledy fungování duchovní správy

 

 

Farnost na Facebooku